Úvod
Tyto webové stránky vám předkládá společnost Ecolab s.r.o., Voctarova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, dále uváděná jako „Ecolab“. Informace o společnosti Ecolab, jejích přidružených společnostech a třetích stranách, které jsou na těchto webových stránkách k dispozici, byly shromážděny s nejvyšší pečlivostí. Naprostou úplnost a přesnost těchto informací však nejsme schopni zaručit. Společnost Ecolab nepřebírá, s výhradou níže uvedené části 4, žádnou odpovědnost za jakékoli omyly v obsahu těchto webových stránek.


Uskutečněním přístupu k těmto stránkám vyjadřujete svůj neomezený a bezvýhradný souhlas s následujícími Všeobecnými podmínkami používání webových stránek, které si můžete zobrazit nebo vytisknout jako soubor ve formátu PDF.


TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE, KTERÉ JSOU NA NICH OBSAŽENY, NEJSOU URČENY NEBO SCHVÁLENY K POUŽÍVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH ANI K POUŽÍVÁNÍ OSOBAMI, KTERÉ JSOU OBČANY USA NEBO KTERÉ MAJÍ NA ÚZEMÍ USA TRVALÝ POBYT. UVEDENÉ OSOBY ŽÁDÁME, ABY LASKAVĚ VYHLEDALY PŘÍSLUŠNÉ MÍSTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI ECOLAB NEBO WEBOVÉ STRÁNKY PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY ECOLAB PŮSOBÍCÍCH V USA.


1. Zákon o autorském právu
Obsah i rozvržení našich webových stránek jsou chráněny autorským právem. Ochrana autorským právem se vztahuje zejména na jakékoli reprodukce, úpravy, překlady a ukládání či zpracování na jiných médiích, včetně ukládání nebo zpracování elektronickými prostředky. Jakékoli využívání obsahu webových stránek, ať již stránek jako celku nebo některých jejich částí, vyžaduje předchozí písemný souhlas udělený společností Ecolab. Jakákoli reprodukce informací nebo dat, zejména použití textů či jejich částí nebo grafického obsahu (vyjma fotografií uveřejněných v tiskových zprávách společnosti Ecolab), vyžaduje předchozí písemný souhlas udělený společností Ecolab. Ilustrace jsou chráněny příslušným platným zákonem o autorském právu. Držitelem práv na šíření a reprodukci je společnost Ecolab. Práva zůstávají v celém rozsahu v platnosti i tehdy, jsou-li grafické objekty automaticky nebo ručně přidány do archivu.


Fotografie převzaté z tiskových zpráv společnosti Ecolab se smějí používat pouze k redakčním účelům. Fotografie převzaté z tiskových zpráv společnosti Ecolab, které jsou reprodukovány a/nebo upraveny pro redakční účely, musí být opatřeny upozorněním na existenci ochrany autorským právem ve znění „© (rok) Ecolab. Všechna práva vyhrazena“. Přetisk lze provádět bezplatně, vyžadujeme však kopii pro naši evidenci.

2. Ochranné známky
Obchodní značka „Ecolab“, logo Ecolab a všechny názvy produktů a/nebo vyobrazení etiket produktů na těchto stránkách jsou registrované ochranné známky společnosti Ecolab Inc., jejích přidružených společností, poskytovatelů licencí nebo partnerů ve společných podnicích. Jakékoli neoprávněné používání nebo zneužívání těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení zákona o ochranných známkách, zákona o autorském právu, jiných zákonů týkajících se ochrany předmětů duševního vlastnictví nebo zákona o nekalé soutěži.


3. Zřeknutí se odpovědnosti za obsahy webových stránek třetích stran
(a) Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy (tj. „hypertextové odkazy“) na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami a jejichž obsah není společnosti Ecolab znám. Společnost Ecolab pouze usnadňuje přístup k takovým webovým stránkám a nepřebírá naprosto žádnou zodpovědnost za jejich obsah. Naše odkazy na webové stránky třetích stran jsou určeny pouze k tomu, aby uživatelům našich webových stránek usnadnily procházení a vyhledávání. Tvrzení uvedená na stránkách přístupných prostřednictvím uvedených odkazů nelze pokládat za naše vlastní tvrzení. Namísto toho se výslovně distancujeme od veškerého obsahu jakýchkoli webových stránek třetí strany, které jsou přístupné prostřednictvím odkazu uvedeného na našich webových stránkách.  Zejména nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli porušení zákonných ustanovení nebo porušení práv jiných třetích stran, které se na takových stránkách může vyskytnout.


(b) Za webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů uvedeného na webových stránkách společnosti Ecolab, nesou zodpovědnost výhradně vlastníci těchto stránek, přičemž tato jejich zodpovědnost se vztahuje jak na samotný obsah těchto stránek tak i na jakýkoli prodej produktů, které jsou na těchto stránkách nabízeny, včetně vyřizování jakýchkoli objednávek týkajících se takových produktů.


(c) Společnost Ecolab nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli porušení jakýchkoli autorských práv, práv k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví nebo osobních práv, které se případně vyskytuje na stránkách třetí osoby přístupných prostřednictvím hypertextového odkazu.


(d) V případě objednávky nebo jakéhokoli jiného právně závazného vyjádření vůle ke sjednání obchodu se odpovídající smlouva uzavírá výhradně mezi uživatelem příslušných webových stránek jakožto poptávající stranou a vlastníkem těchto webových stránek či jinou osobou prezentující se na těchto stránkách jakožto nabízející stranou, za žádných okolností však mezi uživatelem a společností Ecolab. V těchto případech platí všeobecné obchodní podmínky příslušného dodavatele uvedené na webových stránkách přístupných prostřednictvím hypertextového odkazu.


(e) Toto zřeknutí se zodpovědnosti se vztahuje na všechny hypertextové odkazy zobrazované v této doméně i na úplný obsah stránek, které jsou prostřednictvím takových hypertextových odkazů přístupné.


4. Všeobecné zřeknutí se odpovědnosti
Jakákoli odpovědnost společnosti Ecolab za škody vzniklé používáním těchto webových stránek je – bez ohledu na právní příčinu, včetně občanskoprávních deliktů – omezena pouze na škody, které jsou způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Celková částka jakéhokoli nároku na náhradu škod, která překročí výši případné zákonné odpovědnosti společnosti Ecolab za škody způsobené porušením podstatných smluvních povinností, je omezena na předvídatelný rozsah takových škod. Tato omezení se nevztahují na odpovědnost společnosti Ecolab vyplývající ze Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo z jakýchkoli poskytnutých záruk. Výše uvedená omezení se neuplatňují rovněž v případě újmy spočívající ve ztrátě života, úrazu nebo poškození zdraví osob.
Společnost Ecolab vynakládá nejvyšší úsilí k tomu, aby své webové stránky udržovala ve stavu bez virů, možnost napadení viry však není schopna zcela vyloučit. Z tohoto důvodu uživatelům stránek doporučujeme, aby si počínali obezřetně a před stažením dokumentů nebo jiných dat zajistili dostatečnou ochranu před viry (např. prostřednictvím vhodných antivirových programů).
Společnost Ecolab nezaručuje bezvadnou funkčnost, bezchybnost ani dostupnost žádné ze služeb, které prostřednictvím svých webových stránek nabízí.


5. Prognózy a projevy úmyslu
Tvrzení uvedená na těchto internetových stránkách, která vyjadřují výhled nebo záměr do budoucna, byla učiněna na základě našeho nejlepšího vědomí a v dobré víře. Výsledky, kterých společnost Ecolab skutečně dosáhne, se však od těchto prognóz či záměrů mohou značně lišit, protože závisejí na celé skupině činitelů konkurenčního a makroekonomického rázu, nad kterými společnost Ecolab v některých případech nemá kontrolu. Aniž by se tím vyhýbala jakýmkoli zákonným ustanovením, které ukládají povinnost doplňovat nebo opravovat tvrzení vyjadřují výhled do budoucna, nemá společnost Ecolab v úmyslu neustále aktualizovat všechna tvrzení či prohlášení tohoto rázu, která jsou na těchto webových stránkách obsažena.


6. Produkty společnosti Ecolab
Produkty vyobrazené na těchto webových stránkách představují příklady produktů, které jsou dodávány různými společnostmi skupiny Ecolab v celém světě. Společnost Ecolab proto nezaručuje, že vyobrazený produkt je dostupný také ve vaší zemi. Seznam všech produktů společnosti Ecolab, které jsou k dispozici na trhu ve vaší zemi, je dostupný prostřednictvím domovské stránky vaší místní organizace společnosti Ecolab.


7. Různé
Účinnost a výklad těchto Všeobecných podmínek používání jsou v souladu s právem České republiky bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnitelnost tyto Všeobecné podmínky používání tímto výslovně vylučují. S výhradou omezení povolených příslušnými zákony je místem urovnávání všech právních sporů týkajících se těchto webových stránek Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Pokud by kterékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek používání bylo neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím postižena platnost zbývajících ustanovení.
 

Back to Top