Naše zásady

Našimi zásadami se řídí způsob, jakým si každý den počínáme při našem podnikání. Nedílnou součástí naší celosvětové působnosti je vynakládání maximálního úsilí o zajištění zdraví, bezpečnosti a blahobytu našich zaměstnanců a zákazníků, podpory společenského života a ochrany životního prostředí. Každý ze zaměstnanců společnosti Ecolab považuje dodržování těchto zásad za svoji povinnost, bez ohledu na to, jakou funkci zastává. Prostřednictvím systémů podléhajících auditům a otevřeného způsobu komunikace se snažíme trvale zlepšovat dosahované výsledky a vytvářet slibnou budoucnost pro nadcházející generace.

Hospodářské zásady

Podněcování hospodářského růstu našich zákazníků, vytváření hodnot pro naše zaměstnance a akcionáře, podpora společenských organizací.
Poskytování produktů a služeb, které zákazníkům přinášejí vysokou hodnotu a chrání jejich základní prostředky.
Podpora růstu našich zákazníků v celém světě s cílem vytváření vyšší hodnoty pro akcionáře společnosti.

Ekologické zásady

Podpora péče o přírodní zdroje a ochrany životního prostředí
Respektování a podpora práva lidí na přístup k vodě ve formě úsilí o ochranu vodních zdrojů, recyklace vody a obnovování kvality vody
Podpora využívání energie z trvale udržitelných zdrojů, prosazování energeticky úsporných a účinných produktů, technologií a postupů v souvislosti se zvyšující se celosvětovou spotřebou energie
Uplatňování koncepce nakládání s odpady zaměřené na pokrokové účinné využívání zdrojů, úsilí o minimalizaci emisí znečišťujících látek do vzduchu, vody a půdy

Bezpečnostní zásady

Zajišťování bezpečných postupů, které chrání naše zaměstnance, dodavatele, zákazníky i občanské společenství
Zajišťování maximální bezpečnosti v průběhu celého cyklu životnosti každého z našich produktů
Výchova všech zaměstnanců k bezpečnému způsobu práce s cílem předcházet úrazům jich samotných i druhých osob
Rozpoznávání bezpečnostních rizik a reagování na ně, společně s úsilím o trvalé zvyšování bezpečnosti majícím za cíl nulový výskyt úrazů, nemocí z povolání a havárií

Sociální zásady

Zvyšování blahobytu jednotlivců i celého občanského společenství
Uskutečňování podnikatelských záměrů poctivým a etickým způsobem, úcta k lidským právům, jednání ve shodě se zákony a předpisy a přísné dodržování Pravidel chování zaměstnanců
Podpora společenských organizací prostřednictvím darů na dobročinné účely a společenské angažovanosti

Back to Top