Ochrana osobních údajů

Ecolab Inc. globální pravidla ochrany osobních údajů

1.0 Účel

Ecolab Commitment to Data Privacy

Níže uvedené zásady popisují, které údaje může společnost Ecolab shromažďovat, jak je používá a chrání a s kým je může sdílet. Cílem těchto zásad je informovat jednotlivce o zpracování jejich osobních údajů v souladu se zákony a předpisy o ochraně osobních údajů v zemích, ve kterých společnost Ecolab působí.

Společnost Ecolab doporučuje svým zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům, investorům a dalším zájemcům, aby si tyto zásady přečetli. Používáním našich webových stránek nebo poskytnutím osobních údajů společnosti Ecolab jakýmkoli jiným způsobem potvrzujete, že berete tyto zásady na vědomí a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s tím, že společnost Ecolab může shromažďovat, zpracovávat a využívat vaše osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách.

2.0 Osobní údaje

Společnost Ecolab se zavazuje dodržovat veškerá odpovídající opatření k zajištění soukromí a bezpečnosti osobních údajů shromážděných společností Ecolab. Během použití našich webových stránek nebo jiné komunikace se společností Ecolab může společnost Ecolab shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Obecně platí, že společnost Ecolab shromažďuje osobní kontaktní údaje (např. jméno, společnost, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu), které vědomě poskytnete buď prostřednictvím registrace, dotazníku, odpovědí na otázky nebo jiným způsobem pro použití v rámci obchodních vztahů. Někdy můžeme shromažďovat další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, mimo jiné pracovní pozici, další kontaktní údaje, datum narození, záliby, oblasti zájmu a profesní vazby.

3.0 Využití osobních údajů

Webové stránky společnosti Ecolab jsou určeny zákazníkům společnosti Ecolab, komerčním návštěvníkům, obchodním partnerům, investorům a dalším zájemcům pro obchodní účely. Osobní údaje shromážděné společností Ecolab prostřednictvím jejích webových stránek jsou používány na podporu našich obchodních vztahů s vámi, včetně zpracování objednávek zákazníků, objednávek od dodavatelů, správy účtů, zjišťování potřeb zákazníků, odpovídání na dotazy a poskytování přístupu k informacím. Vše je vždy v souladu se zákony a předpisy příslušné země za účelem podpory našeho obchodního vztahu s vámi:

  • můžeme sdílet osobní údaje s našimi zahraničními pobočkami, abychom lépe porozuměli vašim obchodním potřebám a pomohli tak zlepšit naše produkty a služby;
  • můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran, kteří nám pomáhají při shromažďování, nebo zpracování osobních údajů v souvislosti se službami souvisejícími s naším obchodním jednáním;
  • my (nebo třetí strana naším jménem) můžeme použít osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně nabídky společnosti Ecolab na podporu vašich obchodních potřeb nebo k provádění online průzkumů, abychom lépe porozuměli potřebám našich zákazníků; a
  • osobní údaje můžeme použít pro marketingové a propagační aktivity.

Pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly použity pro podporu našich vztahů se zákazníky (zejména pro přímý marketing nebo průzkum trhu), budeme vaše rozhodnutí respektovat. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách. Společnost Ecolab bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu, po kterou budete udržovat obchodní styk se společností Ecolab a/nebo pokud jste se zaregistrovali k odběru marketingových nebo jiných sdělení od společnosti Ecolab, a to až do doby, kdy nás požádáte o vymazání těchto osobních údajů.

4.0 Poskytovalé služeb třetí strany

Společnost Ecolab je komerčním provozovatelem svých webových stránek a využívá dále třetí strany pro zajištění webových stránek, zpracování údajů, poskytnutí software a zajištění obsahu pro naše stránky a další služby. Společnost Ecolab může zpřístupnit vámi poskytnuté osobní údaje těmto třetím stranám, které tyto služby poskytují na základě smlouvy o ochraně vašich osobních údajů. Společnost Ecolab zejména najala společnost YouTube, dceřinou společnost společnosti Google, která pomáhá při poskytování určitého interaktivního obsahu na webových stránkách (informace o těchto poskytovatelích služeb naleznete v podmínkách služby YouTube a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google). Kromě toho, pokud je to v souladu se zákony a předpisy příslušné země, může společnost Ecolab zveřejnit osobní údaje, pokud takové zveřejnění:

  • je použití osobních údajů pro další účely, které přímo souvisejí s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny;
  • je nezbytné pro přípravu, vyjednávání a plnění smlouvy s vámi;
  • je vyžadováno zákonem nebo příslušnými vládními či soudními orgány;
  • je to nezbytné pro uplatnění nebo zachování právního nároku nebo obhajoby;
  • je součástí restrukturalizace společnosti, prodeje aktiv, fúze nebo prodeje; nebo,
  • je nutné proti zneužití nebo jiným nezákonným činnostem, jako jsou úmyslné útoky na systémy informačních technologií společnosti Ecolab.

5.0 Mezinárodní přenos dat

Naše zákazníky ve Švýcarsku a Evropské unii (EU) upozorňujeme, že společnost Ecolab (jako společnost se sídlem v USA) působí také prostřednictvím svých přímých a nepřímých dceřiných společností v zemích mimo Švýcarsko a EU (včetně USA) a může zapojit některé třetí strany (jak je popsáno výše). Pokud používáte naše webové stránky nebo webové portály nebo, mohou být veškeré informace, včetně osobních údajů, předány společnosti Ecolab (včetně subdodavatelů, kteří mohou udržovat a/nebo provozovat naše webové stránky) v USA a jinde a mohou být předány třetím stranám, které se mohou nacházet kdekoli na světě. Ačkoli se může jednat o příjemce informací nacházející se v zemích, kde může být nižší úroveň právní ochrany vašich osobních údajů než v zemi, kde se nacházíte, budeme vaše informace chránit v souladu s požadavky platnými ve Vaší zemi. Konkrétně pro předávání údajů mimo EU bude společnost Ecolab využívat smlouvy o předávání údajů obsahující standardní smluvní doložky. Používáním našich webových stránek nebo webových portálů jednoznačně souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů a dalších informací do Spojených států a jinam pro účely a použití popsané v tomto dokumentu. 

6.0 Automaticky shromažďované neosobní údaje

Navštívíte-li webové stránky nebo webové portály společnosti Ecolab, můžeme automaticky (tj. nikoli na základě registrace) shromažďovat neosobní údaje (např. typ použitého internetového prohlížeče a operačního systému, název vaší domény webové stránky, počet návštěv, průměrný čas strávený na stránce, zobrazené stránky). Tyto údaje můžeme používat a sdílet s našimi dle mezinárodními společnostmi a poskytovateli služeb za účelem sledování atraktivity našich webových stránek a zlepšování jejich výkonu nebo obsahu. V tomto případě se zpracování provádí anonymně a podle uvážení společnosti Ecolab.

7.0 Další Online údaje

Kromě toho mohou některé online technické aplikace nebo jiné interakce, které máte se společností Ecolab, vyžadovat zadání obchodních a technických údajů. Poskytnutím požadovaných informací souhlasíte se zpracováním a uchováváním těchto informací společností Ecolab. Pokud společnosti Ecolab neoznámíte, že si přejete tyto informace ze serveru společnosti Ecolab odstranit, může společnost Ecolab tyto informace uchovávat a používat je pro budoucí obchodní sdělení. Žádost o odstranění těchto informací můžete podat na níže uvedených kontaktních údajích. Společnost Ecolab přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že tyto informace nebudou poskytnuty nebo sděleny jiným třetím stranám, s výjimkou případných třetích stran provádějících hosting, údržbu a související servisní činnosti na stránkách.

8.0 "Cookies" - informace automaticky ukládané do vašeho počítače

Soubory cookies jsou informace automaticky ukládané do počítače uživatele webových stránek. Když si uživatel prohlíží webové stránky společnosti Ecolab, může společnost Ecolab uložit některé údaje do počítače uživatele ve formě "cookie", aby byl uživatel automaticky rozpoznán při dalších návštěvách webových stránek společnosti Ecolab. Společnost Ecolab vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila soulad se zákony a předpisy příslušných jurisdikcí, pokud jde o soubory cookie.

9.0 Děti

Společnost Ecolab vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí mladších 18 let. Webové stránky společnosti Ecolab nejsou určeny osobám mladším 18 let.

10.0 Bezpečnost a integrita dat

Společnost Ecolab přijme přiměřená opatření, aby chránila osobní údaje, před rizikem ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, vyzrazení, změny a zničení. Společnost Ecolab pravidelně přezkoumává svá bezpečnostní opatření ve snaze zajistit ochranu osobních údajů.

Společnost Ecolab bude používat osobní údaje pouze způsobem, který je v souladu s účely, pro které byly shromážděny nebo následně schváleny. Ačkoli společnost Ecolab podnikne přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje odpovídaly zamýšlenému použití, byly přesné, úplné a aktuální, spoléhá se také na to, že každý jednotlivec bude nápomocen při poskytování přesných aktualizací svých osobních údajů.

11.0 Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky společnosti Ecolab mohou obsahovat "odkazy" na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Přístupem na tyto odkazy, které jsou poskytovány pro vaše pohodlí, opustíte naše stránky a budete podléhat zásadám ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Tyto zásady se nevztahují na žádné osobní údaje, které poskytnete nesouvisejícím třetím stranám.

12.0 Uchovávání údajů

Obecně platí, že společnost Ecolab bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro konkrétní účel zpracování a v souladu se zásadami společnosti Ecolab pro správu záznamů, nebo pokud to jinak vyžadují zákony a předpisy dané jurisdikce. Údaje budou například uchovávány po dobu, po kterou jste oprávněni používat webové stránky společnosti Ecolab, včetně všech nástrojů společnosti Ecolab přístupných prostřednictvím našich webových stránek. Po ukončení takového oprávnění budou vaše osobní údaje související s používáním webových stránek Ecolab odstraněny.

13.0 Přístup k údajům a jejich oprava

Společnost Ecolab poskytne jednotlivcům na jejich žádost přiměřený přístup k osobním údajům, které o nich uchovává. Kromě toho společnost Ecolab podnikne přiměřené kroky, aby jednotlivcům umožnila opravit, doplnit nebo vymazat údaje, které jsou prokazatelně nepřesné nebo neúplné. Společnost Ecolab rovněž spoléhá na to, že každý jednotlivec bude nápomocen při poskytování přesných aktualizací svých osobních údajů. Za účelem přístupu k osobním údajům, které společnost Ecolab o jednotlivci uchovává, jejich opravy, doplnění nebo vymazání by se měl jednotlivec obrátit na následující kontakty:

TELEFON: +1-844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Práva EU na ochranu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány v EU nebo jste rezidentem EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů vám poskytuje určitá práva vyplývající ze zákona. Zejména právo na přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů, které o vás společnost Ecolab uchovává.

V rozsahu požadovaném platnými právními předpisy poskytne společnost Ecolab jednotlivcům přiměřený přístup k osobním údajům, které o nich uchovává, a podnikne přiměřené kroky, aby těmto jednotlivcům umožnila opravit, změnit nebo vymazat informace, které o nich společnost Ecolab uchovává. Společnost Ecolab rovněž spoléhá na to, že každý jednotlivec bude nápomocen při poskytování přesných aktualizací svých osobních údajů. Za účelem přístupu k osobním údajům, které společnost Ecolab o jednotlivci uchovává, jejich opravy, změny nebo vymazání by se měl jednotlivec obrátit na svůj obchodní kontakt společnosti Ecolab nebo nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: dataprivacy@ecolab.com.

Pokud máte připomínku, dotaz nebo stížnost ohledně toho, jak společnost Ecolab nakládá s vašimi osobními údaji, vyzýváme vás, abyste nás kontaktovali a umožnili nám tuto záležitost vyřešit. Kromě toho mohou fyzické osoby nacházející se v EU podat stížnost týkající se zpracování jejich osobních údajů orgánům EU pro ochranu údajů (DPA). Následující odkaz vám může pomoci při hledání příslušného orgánu pro ochranu údajů: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Změny těchto zásad

Společnost Ecolab si vyhrazuje právo tyto zásady čas od času upravit tak, aby přesně odrážely právní a regulační prostředí a naše zásady shromažďování údajů. Pokud dojde k podstatným změnám těchto zásad, společnost Ecolab zveřejní revidované zásady na svých webových stránkách.

16.0 Ochrana osobních údajů zaměstnanců společnosti Ecolab

Více informací o zásadách ochrany osobních údajů zaměstnanců společnosti Ecolab naleznete zde: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 Dotazy a komentáře

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto zásadám (např. chcete-li zkontrolovat a aktualizovat nebo odstranit své osobní údaje z naší databáze), prosím obrátit na následující kontakty: TELEFON: +1-844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy@ecolab.com