GLOBÁLNÍ OZNÁMENI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A ŽADATELŮ

Toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“ nebo „Oznámení“) se vztahuje na všechny zaměstnance, nezávislé dodavatele nebo osoby, které jsou jinak zaměstnány u společnosti Ecolab nebo se o jejich zaměstnání u společnosti Ecolab uvažuje na pracovním, smluvním nebo profesním základě. Toto Oznámení popisuje osobní údaje, které může společnost Ecolab shromažďovat během procesu podávání žádosti a vašeho pracovního poměru se společností Ecolab, jak společnost Ecolab tyto údaje používá a chrání a s kým je může sdílet.

Toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů má za cíl stanovit jednotný standard pro všechny subjekty společnosti Ecolab, pokud jde o ochranu osobních údajů zaměstnanců. Společnost Ecolab uznává, že některé zákony mohou ukládat další požadavky, než jaké jsou popsány v tomto Globálním oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a žadatelů. Toto Oznámení tak doplňuje veřejně přístupné Oznámení o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém jste mohli během procesu podávání žádosti vstoupit do interakce s veřejně přístupnými oblastmi webových stránek společnosti Ecolab. Kromě toho veškerá místní oznámení nebo informace o ochraně osobních údajů specifické pro zemi vašeho bydliště nahrazují toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů v rozsahu, v jakém jsou v rozporu.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje (běžně známé také jako osobní identifikační údaje nebo osobní informace) jsou informace, které lze použít k identifikaci vaší osoby nebo jakékoli jiné osoby, které se tyto informace mohou týkat. Některé informace, které jsou od vás požadovány v rámci procesu podávání žádosti, jsou nutné k ověření vaší totožnosti a posouzení vaší kvalifikace pro pozici, o kterou se ucházíte. Kromě toho jsou některé informace vyžadovány pro založení pracovního poměru, zatímco další informace jsou shromažďovány po celou dobu trvání pracovního poměru. Společnost Ecolab shromažďuje informace v souladu s právními předpisy země vašeho bydliště. Některé informace, jako je pohlaví, rasa a náboženství, mohou být shromažďovány pouze v případech, kdy je to ve vaší jurisdikci právně přípustné. 

Osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaším zaměstnáním nebo žádostí, mohou zahrnovat:

 • Jméno a kontaktní informace (např. adresa; telefonní číslo; e-mail, fax);
 • Kontaktní údaje pro případ nouze (např. telefonní číslo; vztah);
 • Personální informace (např. datum narození, rodinný stav, místo narození, státní příslušnost, bydliště, občanství, status pracovního povolení, vojenský status, národnost, preferovaný jazyk);
 • Platební údaje (např. informace o osobním bankovním účtu, daňové formuláře a informace, číslo firemní karty Ecolab);
 • Identifikační údaje (např. SSN nebo jiné národní identifikační číslo, číslo pasu, číslo řidičského průkazu, číslo SPZ);
 • Informace o účtu (např. přihlašovací údaje do pracovního portálu Ecolab nebo jiných zaměstnaneckých portálů);
 • Informace o zaměstnání (např. data zaměstnání, odměny a benefity, odborová příslušnost, důchod, pojištění, obmyšlení, pracovní omezení a úpravy, řešení stížností, výkonnost);
 • Informace o pracovní pozici (např. identifikační číslo společnosti Ecolab, název pracovní pozice, oddělení/obchodní jednotka, nadřízený, pracoviště, přístup k počítači a zařízení);
 • Vzdělání a školení (např. úroveň vzdělání, obor a instituce, hodnocení kompetencí, odborné licence a osvědčení nebo vzdělávací kurzy);
 • Profesní historie (např. předchozí zaměstnavatelé nebo předchozí pozice; doporučující dopisy);
 • Informace o docházce (např. placené volno a žádosti o něj a všechny ostatní žádosti o dovolenou);
 • Komunikační informace (např. hlasové zprávy, e-maily, korespondence, dokumenty a další pracovní produkty a komunikace vytvořené, uložené nebo přenášené pomocí našich sítí, aplikací, zařízení, počítačů nebo komunikačních zařízení; informace z průzkumů);
 • Informace shromážděné v rámci procesu přijímání a ukončování pracovního poměru (např. informace o pohovoru, životopis, motivační dopisy, doporučení, referenční dopisy, bezpečnostní prověrky a ověření bonity, výpisy z rejstříku, interakce před přijetím do zaměstnání, doporučující dopisy, dopisy o nabídce a přijetí, data nástupu a ukončení pracovního poměru, datum a důvody výpovědi);
 • Informace o hodnocení a monitorování expozice v oblasti průmyslové hygieny;
 • Další informace poskytované ve formulářích podle požadavků na benefity, mzdy nebo lidské zdroje v souladu s platnými zákony;
 • Obrazové informace a informace o podobiznách, pokud to zákon povoluje a/nebo po následném oznámení, pokud to zákon vyžaduje (např. identifikační fotografie, záznamy z kamerových systémů, jiné obrázky nebo fotografie a časy a místa použití klíčových karet);
 • Technologické informace a informace uvedené v Oznámení společnosti Ecolab o souborech cookie při přístupu na určité stránky společnosti Ecolab, pokud to místní zákony umožňují, včetně případů, kdy zaměstnanec může odmítnout shromažďování takových informací (např. informace o prohlížení, online nebo jiném používání firemních zařízení nebo firemních sítí, IP adresy pracovních zařízení, identifikační údaje uživatele, heslo a jakékoli jiné pověření používané k přístupu do systémů, aplikací, zařízení, počítačů nebo komunikačních zařízení společnosti Ecolab);
 • Jedinečné osobní identifikátory spojené s určitými technologiemi sledování webových stránek, jak je popsáno v Oznámení o souborech cookie společnosti Ecolab a jak můžete v souladu s tímto oznámením o souborech cookie odmítnout (např. identifikátor zařízení, soubory cookie, majáky, pixelové značky, identifikátory mobilních reklam nebo jiné podobné technologie nebo jiné formy trvalých identifikátorů). Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli toto Oznámení o ochraně osobních údajů platí pro všechny aktivity zaměstnanců, použitelnost souborů cookie a souvisejícího oznámení o souborech cookie se může lišit, pokud jste na některých webových stránkách mimo stránky www.ecolab.com.
 • Další informace, které mohou být sdíleny v průběhu pracovního poměru se společností Ecolab.O všech následně shromážděných informacích budete vědět, protože budou pocházet přímo od vás.

Některé osobní údaje jsou podle některých předpisů o ochraně osobních údajů považovány za citlivé nebo za zvláštní kategorii osobních údajů. Pokud to vyžaduje zákon, bude získán váš výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním nebo předáváním těchto citlivých osobních údajů. Budou zajištěna vhodná bezpečnostní a ochranná opatření, která budou odpovídat povaze a rizikům spojeným s údaji a činnostmi zpracování.

JAKÉ JSOU ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ ECOLAB?

Při poskytování osobních údajů společnosti Ecolab, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, jsou tyto osobní údaje obvykle shromažďovány přímo od vás a vy budete znát přesné osobní údaje, které shromažďujeme.

Pokud jste uchazečem o zaměstnání a používáte vyhledávač práce třetí strany, platformu sociálních médií (např. LinkedIn) nebo náborového pracovníka, který není spojen se společností Ecolab, může společnost Ecolab získat některé vaše osobní údaje nepřímo prostřednictvím těchto zdrojů. Upozorňujeme, že toto Globální oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a uchazečů se nevztahuje na externí třetí strany a společnost Ecolab nemá kontrolu nad postupy ochrany osobních údajů externích třetích stran. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů konkrétních webových stránek, subjektů nebo osob, a to tak, že je budete kontaktovat přímo nebo si prostudujete informace dostupné na jejich webových stránkách.

Za určitých omezených okolností mohou poskytovatelé služeb třetích stran shromažďovat informace jménem společnosti Ecolab (např. pro účely prověřování, screeningu atd.), avšak takové shromažďování bude vždy probíhat v souvislosti s vaším zaměstnáním nebo žádostí o zaměstnání a v okamžiku shromažďování informací budete vždy informováni, že takové shromažďování informací provádí třetí strana.

Určité informace mohou být shromažďovány od zákazníků, spolupracovníků nebo jiných osob, s nimiž jste se v rámci svého zaměstnání u společnosti Ecolab stýkali (např. průzkumy mezi zákazníky pro účely hodnocení výkonnosti a podobné účely).

JAK SPOLEČNOST ECOLAB POUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE?

V souladu s podmínkami tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů používá společnost Ecolab výše popsané kategorie osobních údajů několika způsoby. Pokud není výslovně uvedeno jinak, mohou být výše uvedené informace použity k některému z níže uvedených účelů. Tyto účely nezahrnují všechny a můžete později obdržet oznámení o dalších účelech pro jiné, konkrétní typy zpracování. Společnost Ecolab může použít vaše osobní údaje za účelem:

 • Zjištění vaší způsobilosti pro přijetí do zaměstnání, včetně ověření referencí a kvalifikace;
 • Správy mezd a benefitů pro vás;
 • Posouzení kvalifikace pro konkrétní práci nebo úkol;
 • Umožnění komunikace a vytváření kontaktů mezi zaměstnanci;
 • Dodržování platných pracovněprávních nebo zaměstnaneckých předpisů;
 • Kontaktování vás v souvislosti s dalšími možnostmi náboru;
 • Poskytování obecných informací o společnosti Ecolab;
 • Odpovídání na vaše dotazy a požadavky;
 • Zpracování nároků souvisejících s prací (např. nároků na odškodnění pracovníků a pojistných nároků);
 • Zajištění školení nebo jiných požadavků na rozvoj;
 • Provádění hodnocení výkonnosti a disciplinárních opatření;
 • Navázání kontaktu v případě nouze;
 • Plnění zákonných povinností, včetně zdravotních a bezpečnostních požadavků, žádostí o informace od vládních agentur a bezpečnostních vyšetřování nebo za účelem uplatnění či obhajoby právních nároků;
 • Sestavení adresáře zaměstnanců;
 • Zajištění bezpečnosti informací uchovávaných společností;
 • Řízení personálních zdrojů, finančního plánování, dodržování podnikových předpisů, interních auditů a další administrativy;
 • Správy našich aplikací, softwaru a elektronických systémů;
 • Zlepšení spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců;
 • Zabránění potenciálně podvodným, zakázaným nebo nezákonným činnostem;
 • Všeobecného řízení veškerých aspektů pracovního poměru, mimo jiné včetně navazování, udržování a ukončování pracovních poměrů, obecných operací a administrativních, finančních a personálních účelů;
 • Pro další účely, které jsou nezbytné a přiměřeně vyžadované společností Ecolab, na které budete následně upozorněni, pokud se jedná o podstatnou odchylku od výše uvedených účelů.

V příslušných zemích budou informace, které uvedete v části žádosti o zaměstnání týkající se rovných příležitostí, použity výhradně pro účely sledování rovných příležitostí v rámci globálního podniku Ecolab. Společnost Ecolab tyto informace nepoužívá pro marketingové účely.

Společnost Ecolab může shromažďovat podobné nebo související informace nebo používat osobní údaje pro podobné nebo související účely v souladu se zákony a předpisy dané jurisdikce. V případě potřeby bude před dalším odběrem zasláno následné upozornění. V závislosti na vaší jurisdikci můžete mít práva subjektu údajů, jako je vymazání, oprava nebo omezení použití. Taková práva subjektu údajů a jurisdikce, kde jsou použitelné, jsou popsány níže. 

JAK SPOLEČNOST ECOLAB SDÍLÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kteroukoli z popsaných kategorií osobních údajů můžeme poskytnout zaměstnancům společnosti Ecolab, konzultantům, přidruženým společnostem nebo jiným podnikům či osobám za účelem zpracování těchto údajů naším jménem za účelem navázání, správy nebo ukončení pracovního poměru s vámi. Za těchto okolností požadujeme, aby tyto strany souhlasily s ochranou důvěrnosti těchto informací v souladu s podmínkami tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, jakož i s oznámením o ochraně osobních údajů pro veřejnost a s jakýmikoliv interními standardy dodržování ochrany osobních údajů a se zákony a předpisy jurisdikce, ve které žijete.

Když se ucházíte o práci ve společnosti Ecolab, přístup k vašim osobním údajům bude omezen na osoby nezbytné pro posouzení vaší žádosti o zaměstnání. Zpracování vaší žádosti může vyžadovat předání vašich údajů jednotlivcům nebo skupinám společnosti Ecolab mimo zemi vašeho bydliště. Pokud dojde k předání mimo zemi vašeho bydliště, bude takový přenos podléhat zákonu o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci a tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Mezi strany, které obdrží vaše informace, mohou patřit:

 • Naše přidružené a spřízněné společnosti;
 • Obchodní partneři, dodavatelé a obchodní partneři, kteří nejsou považováni za přidružené společnosti.
 • Prodejci nebo poskytovatelé služeb třetích stran, kteří poskytují klíčové služby a jsou nezbytní pro podporu vašeho zaměstnání nebo žádosti a nebo vám poskytují určité služby související se zaměstnáním (včetně účelů uvedených v předchozí části);
 • Třetí strany, které mohou poskytovat odborné poradenství (například právníci, bankéři, účetní);
 • Vládní agentury nebo jiné strany v reakci na soudní řízení nebo jiné žádosti, pokud to zákon povoluje;
 • Jiné osoby nebo třetí strany, s nimiž jste požádali o sdílení informací.

S výjimkou výše popsaných případů nebudeme vaše osobní údaje sdílet s jinými společnostmi třetích stran za účelem jejich komerčního nebo marketingového využití bez vašeho souhlasu nebo s výjimkou případů, kdy se jedná o součást konkrétního programu nebo funkce, pro kterou máte možnost se přihlásit nebo odhlásit.

Kromě toho můžeme zveřejnit osobní údaje: (i) v rozsahu, v jakém jsme v dobré víře přesvědčeni, že takový postup je nezbytný pro dodržení platných právních předpisů; (ii) k vymáhání našich práv a/nebo uplatnění nebo obhajobě nároků souvisejících s vaším zaměstnáním ve společnosti Ecolab, k ochraně před jakoukoli odpovědností, k obraně proti jakýmkoli nárokům, k ochraně práv, majetku a osobní bezpečnosti jakéhokoli uživatele nebo k ochraně veřejného blaha; (iii) pokud je zveřejnění vyžadováno k ochraně bezpečnosti jiných osob v souladu s platnými zákony (iv) v reakci na soudní příkaz, předvolání, příkaz k prohlídce nebo jiný právní proces, a to v rozsahu povoleném a omezeném zákonem; (v) v případě, že procházíme transformací podnikání, jako je fúze, prodej, akvizice, likvidace nebo prodej celého našeho majetku nebo jeho části; nebo (vi) je pro další účel, který přímo souvisí s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny.

JAK DLOUHO SPOLEČNOST ECOLAB UCHOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Ecolab bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, což je obvykle doba trvání vašeho pracovního poměru a nejméně další rok po ukončení pracovního poměru. Pokud jste uchazečem o zaměstnání, jehož žádost nebyla přijata, můžete souhlasit s tím, aby společnost Ecolab uchovávala vaše údaje, aby vás mohla informovat o budoucích pracovních příležitostech, a můžete se kdykoli dotázat na délku uchovávání vašich osobních údajů.

V některých jurisdikcích se doba uchovávání vašich osobních údajů může lišit v závislosti na místních zákonech. Na dobu uchovávání, která je specifická pro vaši jurisdikci, se můžete zeptat svého manažera nebo kontaktovat společnost Ecolab, jak je popsáno v tomto dokumentu. Dále můžeme uchovávat a používat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS ÚDAJŮ

Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, zejména pokud se nacházíte v Kanadě, Brazílii, Evropské unii („EU“), Evropském hospodářském prostoru („EHP“), na Novém Zélandu, v Jihoafrické republice, Švýcarsku, Spojeném království nebo v jiných zemích s podobnými zákony o ochraně osobních údajů, vezměte prosím na vědomí, že my a naše servery se nacházíme ve Spojených státech. Veškeré informace, které nám poskytnete, mohou být přeneseny a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích po celém světě, kde podnikáme. Ačkoli to může zahrnovat příjemce informací umístěné v zemích, kde může existovat nižší úroveň právní ochrany vašich osobních údajů než ve vaší zemi, vynaložíme úsilí na ochranu vašich informací v souladu s požadavky platnými pro zákony ve vaší konkrétní jurisdikci a podnikneme kroky k tomu, abychom sdíleli pouze s třetími stranami, které nabízejí podobnou ochranu. Tím, že se zapojíte a poskytnete osobní údaje a další data, která může společnost Ecolab oprávněně shromažďovat, zpracovávat, používat nebo předávat v souvislosti s vaším vztahem se společností Ecolab, jednoznačně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje shromažďovány, zpracovávány, používány a předávány tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (EVROPSKÁ UNIE A PODOBNÉ JURISDIKCE)

Pokud se nacházíte v EU nebo v jurisdikci s podobným zákonem, může vám GDPR nebo jeho místní ekvivalent přiznat určitá práva podle zákona. Zejména právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, které o vás uchováváme. Společnost Ecolab uchovává vaše osobní údaje po dobu, po kterou využíváte našich služeb, jak je uvedeno v části o uchovávání těchto údajů v tomto Oznámení, a to až do doby, kdy požádáte o výmaz těchto osobních údajů. Společnost Ecolab je považována za správce údajů (nebo za rovnocenný subjekt) s ohledem na vaše osobní údaje. Naše kontaktní informace najdete v tomto dokumentu nebo v jiných částech Služby.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání osobních údajů, které o vás máme.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.
 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
 • Právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud jsme se spoléhali na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Chcete-li podat žádost týkající se vašich osobních údajů, obraťte se na svého nadřízeného, oddělení lidských zdrojů nebo dataprivacy@ecolab.com. Pokud jste uchazeč o zaměstnání, můžete po přihlášení do svého účtu uchazeče požádat o vymazání údajů o uchazeči přímo na portálu uchazečů o zaměstnání.

Pokud máte připomínku, otázku nebo stížnost ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, doufáme, že nás budete kontaktovat, jak je popsáno v tomto dokumentu, abychom mohli záležitost vyřešit. Pokud se nacházíte v EHP, můžete navíc podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u regulačního orgánu.

Následující odkazy vám mohou pomoci při hledání vhodného regulačního orgánu:

 • Ve Spojeném království máte právo podat stížnost u komisaře pro informacewww.ico.org.uk
 • Ve Švýcarsku máte právo kontaktovat Federálního komisaře pro ochranu údajů a informací (FDPIC)FDPIC
 • V EU máte právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů. Svůj místní úřad najdete v seznamu na internetových stránkách Evropského sboru pro ochranu osobních údajůhttps://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • V Jihoafrické republice máte právo podat stížnost u regulačního orgánu pro informace: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • V Brazílii máte právo podat stížnost u Národního úřadu pro ochranu údajů (ANPD)
 • V Argentině máte právo obrátit se na Národní ředitelství pro ochranu osobních údajůPDP

 • V Kanadě máte právo podat stížnost u kanadského Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajůOffice of the Privacy Commissioner in Canada
 • V Japonsku máte právo obrátit se na Komisi pro ochranu osobních údajůhttps://www.ppc.go.jp/en/
 • V Austrálii máte právo podat stížnost u Komisaře pro ochranu osobních údajůAustralian Information Commissioner
 • Na Novém Zélandu se můžete obrátit na úřad Komisaře pro ochranu osobních údajůwww.privacy.org.nz

Právní základ pro zpracování

Pokud se nacházíte v EHP nebo v jurisdikci, která vyžaduje podobný právní základ pro zpracování, náš právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v tomto Oznámení závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Osobní údaje můžeme zpracovávat, protože:

 • Je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Ecolab;
 • Dali jste nám k tomu souhlas (v příslušných jurisdikcích);
 • Zpracování je v našem oprávněném zájmu jako správce, pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše práva;
 • Společnost Ecolab musí dodržovat zákony.

Pokud jsou některé citlivé osobní údaje zpracovávány na základě vašeho výslovného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud existuje jiný právní základ, který by nám umožnil pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů po odvolání souhlasu, oznámíme vám tento právní základ v okamžiku vaší žádosti.

BEZPEČNOST INFORMACÍ, INTEGRITA DAT A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ

Společnost Ecolab podnikne přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů, které má v držení, a zajistí je proti riziku ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění, změny a zničení. Používáme standardní bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti všech informací shromážděných během pracovního poměru. Společnost Ecolab pravidelně přezkoumává svá bezpečnostní opatření ve snaze zajistit ochranu osobních údajů. Bezpečnost informací přenášených přes internet nebo mobilní zařízení však nelze nikdy zaručit. Neneseme odpovědnost za zachycení nebo přerušení jakékoli komunikace prostřednictvím internetu ani za změny nebo ztráty dat.

Jste zodpovědní za zachování bezpečnosti jakéhokoli hesla, uživatelského jména nebo jiné formy ověření při získávání přístupu k heslem chráněným nebo zabezpečeným oblastem systémů společnosti Ecolab, ke kterým jste získali přístup na základě své pozice. V zájmu ochrany vás a vašich informací můžeme v případě podezření na porušení bezpečnosti pozastavit váš přístup k jakýmkoli systémům společnosti Ecolab, a to bez předchozího upozornění až do ukončení vyšetřování.

Společnost Ecolab přijme přiměřená opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely, pro které byly shromážděny, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a žadatelů. Společnost Ecolab podnikne kroky k zajištění toho, aby osobní údaje byly relevantní pro zamýšlené použití, přesné, úplné a aktuální. Společnost Ecolab však spoléhá na vaši pomoc při poskytování přesných aktualizací vašich osobních údajů.

ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ

Společnost Ecolab si vyhrazuje právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času upravit tak, aby přesně odráželo právní prostředí a naše zásady shromažďování údajů. Pokud dojde k podstatným změnám tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, společnost Ecolab vám poskytne revidované oznámení. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců a žadatelů bylo naposledy upraveno v srpnu 2023.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo ke službám poskytovaným společností Ecolab, obraťte se na oddělení lidských zdrojů nebo na tým společnosti Ecolab pro ochranu osobních údajů na adrese: +1-844-880-8355 nebo dataprivacy@ecolab.com.